Menu
Đăng nhập Đăng ký

Nội dung chính

Chủ đề: Nước - Hiện tượng tự nhiên

  • Trường Mầm non Tàm Xá
  • 26-05-2016
  • 116.0 KB
KEÁ HOAÏCH CHAÊM SOÙC – GIAÙO DUÏC TRONG TUAÀN Chuû ñeà nhaùnh: Các hiện tượng tự nhiên Tuaàn 1: Thöïc hieän töø ngaøy 22/04 ñeán ngaøy 26 thaùng 04 naêm 2013 TUAÀN TUAÀN 1 THÔØI THÖÙ 2 THÖÙ 3 THÖÙ 4 THÖÙ 5 THÖÙ 6 ÑIEÅM - Coâ vui veû aân caàn ñoùn chaùu vaøo lôùp , trao đổi với phuï huynh cho caùc chaùu ĐÓN TRẺ aên maëc phuø hôïp ñaûm baûo söùc khoûe. Troø chuyeän vôùi phuï huynh veà chuû ñeà, vaän ñoäng phuï huynh uûng hoä nguyeân vaät lieäu ñeå laøm ñoà duøng ñoà chôi.Lôùp chôi troø chôi daân gian: Keùo cöa löøa xeû, Chi chi chaønh chaønh …. * Treû gaén kyù hieäu vaøo baûng “Bạn nào đến lớp”. Coâ ñieåm danh nhöõng treû coù maët trong ngaøy. ĐIỂM DANH  Theå duïc buoåi saùng: Coâ môû nhaïc baøi “ cho tôi đi làm mưa với”. Treû di chuyeån ñoäi hình, keát hôïp ñi baèng goùt chaân, muõi chaân, chaïy chaäâm, chaïy nhanh xen keõ ñi thöôøng. Sau ñoù döøng laïi taäp baøi phaùt trieån chung.  Baøi taäp phaùt trieån chung: Taäp theo nhaïc baøi” Đếm sao”  + Hoâ haáp: “Thoåi nô bay”.Ñöa hai leân mieäng thoåi maïnh (Taäp 3-4 laàn) CB………………………TH + Tay vai: ““ Xoay baû vai”” THEÅ ( Taäp 3 laàn x 2 nhòp) CB………………N1………………N2 DUÏC SAÙNG + Chaân: “ Daäm chaân tại chổ (Taäp 3 laàn x 2 nhòp) CB…………………N1……………..N2   + Buïng: “ gió thổi cây nghiêng” (Taäp 4 laàn x 2 nhòp) CB………………..N1………………N2 + Baät : Baät taïi choã (Taäp 3 – 4 laàn) CB………………………….TH HOAÏT Chuyền Thơ : Ông Ôn đếm và Vẽ ông mặt Trò ÑOÄNG bóng qua mặt trời nhận biết số trời chuyện về HOÏC COÙ đầu 5 mùa hè CHUÛ ÑÍCH * HÑCMÑ: * HÑCMÑ: - HÑCMÑ: - HÑCMÑ: *HÑCMÑ Trò chuyện Xem tranh vẽ mây, mưa Trò chuyện Quan saùt về đặc điểm về một số về các mùa. thời tiết thời tiết buổi hiện tượng buổi sáng. sáng tự nhiên. HOAÏT * TCVĐ: * TCVĐ: *TCVĐ: *TCVÑ: “ * TCDG: ÑOÄNG Ai Thi ai nhanh “Bé khỏe bé “Chọn tranh Trời nắng trời “Rồng rắn NGOAØI hơn” nhanh” lên mây” TRÔØI các mùa” ,mưa”. * Chôi töï * Chôi töï * Chôi töï * Chôi töï * Chôi töï: do: Chôi vôùi do: Chôi vôùi do: Chôi ñoà Chôi vôùi caùc do: Chôi ñaù, caùt… ñoà chôi chôi ngoaøi ñoà chôi ngoaøi vôùi laù, caùt, ngoaøi trôøi. trôøi. trôøi. soûi. * Goùc xaây döïng : Xaây hồ bơi ( Trọng tâm) Yêu cầu: Treû bieát söû duïng ña daïng nguyeân vaät lieäu ñeå xaây hồ bơi, HOAÏT biết trang trí các hồ bơi khác nhau như hồ dành cho trẻ em, hồ dành cho ÑOÄNG người lớn. Giáo dục trẻ khi chơi. GOÙC - Chuẩn bị: Goùc chôi roäng, goã, voû soø, nhaø laép gheùp, gheá ñaù, caây ,hoa, cổng, hàng rào lắp ghép, thẻ đeo… - Tổ chức hoạt động: Cô cho trẻ gọi tên các đồ chơi ở góc, coâ gôïi yù treû noùi nội dung chơi, cho trẻ phát hiện đồ chơi mới ở các góc, cho trẻ về góc chơi và lấy thẻ đeo, cô nhắc nhỏ trẻ trước khi chơi. cô cho trẻ phân công việc của các thành viên trong nhóm chơi, cô hướng dẫn, bao quát, gợi ý để trẻ thể hiện công việc của chú xây dựng nhö: xây hàng rào, khu vực hồ bơi dành cho người lớn và trẻ em….Cô khuyến khích trẻ trang trí thêm hoa, cây xanh cho công trình thêm đẹp mắt. Trẻ trao đổi giữa các bạn trong nhóm chơi và luân chuyển góc chơi theo ý thích. Nhaän xeùt ruùt kinh nghieäm sau khi chôi, gợi ý trẻ xây và trang trí thêm các khu vực khác cho buổi chơi sau. * Goùc phaân vai : Cửa hàng bán trang phục mùa hè ( Trọng tâm) - Yêu cầu: Treû bieát caùch chôi theå hieän công việc của người bán hàng, bán nhiều loại trang phục khác nhau như đồ bơi, nón, dù... Bieát trao ñoåi vai chôi vôùi baïn. - Chuẩn bị: Góc chơi, các loại trang phục… - Tổ chức hoạt động: Cô cho trẻ gọi tên các đồ chơi ở góc, coâ gôïi yù treû noùi nội dung chơi, thống nhất cho trẻ chơi bán hàng, cho trẻ về góc chơi và lấy thẻ đeo, cô nhắc nhỏ trẻ trước khi chơi. Cho trẻ phân công việc của các bạn trong nhóm chơi, cô hướng dẫn, bao quát, gợi ý để trẻ thể hiện công việc của người bán hàng nhö: nhu cầu mua của khách hàng…. Gôïi yù, ñoäng vieân treû biết sắp xếp, trang trí cửa hàng đẹp mắt. Biết trao đổi giữa các bạn trong nhóm chơi và luân chuyển góc chơi theo ý thích. Nhaän xeùt ruùt kinh nghieäm sau khi chôi, gợi ý trẻ mở rộng thêm góc chơi cho buổi chơi sau. * Goùc taïo hình : Vẽ, tô màu ông mặt trời. - Yêu cầu: Treû bieát söû duïng kyõ naêng ñaõ hoïc ñeå taïo neân saûn phaåm. Bieát caùch boá cuïc tranh. - Chuẩn bị: Buùt saùp, buùt loâng, hoà daùn, tranh aûnh về các hiện tượng tự nhiên… - Tổ chức hoạt động: Coâ treû vaøo goùc chôi, gợi ý trẻ noùi veà caùch toâ, veõ, daùn theo yù hieåu cuûa treû. Ñoäng vieân treû caùch söû duïng maøu saéc, boá cuïc tranh để tạo nên những sản phẩm đẹp..  Goùc aâm nhaïc: Haùt, nghe nhaïc veà chuû ñeà . - Yêu cầu: Treû bieát caùch bieåu dieãn caùc baøi haùt trong chuû ñeà, söû duïng moät soá duïng cuï aâm nhaïc. Bieát chôi vôùi baïn ôû goùc chôi. - Chuẩn bị: Nhaïc cuï aâm nhaïc, maùy casset, ñóa nhaïc vaø 1 soá mũ múa các loại. - Tổ chức hoạt động: Coâ giôùi thieäu nhaïc cuï aâm nhaïc vaø höôùng daãn treû caùch chôi. Bao quaùt, ñoäng vieân giuùp treû bieát söû duïng 1 soá nhaïc cuï aâm nhaïc.Coâ cuøng chôi vôùi treû * Góc sách chuyện : đọc sách truyện tranh về một số hiện tượng tự nhiên… - Yêu cầu: Chaùu xem tranh nhôù noäi dung tranh aûnh. - Chuẩn bị : Giaù saùch truyeän, tranh aûnh veà một số hiện tượng tự nhiên. - Tổ chức hoạt động: Treû vaøo goùc chôi theo yù thích cuûa treû. Gôïi yù treû bieát löïa choïn sách ñeå xem. Bao quaùt nhaéc nhôû hoûi xem treû xem tranh coù noäi dung gì? Nhaän xeùt goùc sau khi chôi.
Xem nhiều hơn
Thư viện trực tuyến Violet
Chưa ai thích bài này
Top