Menu
Đăng nhập Đăng ký

Nội dung chính

HD TẾT TRUNG THU 2013-2014

  • Trường Mầm non Tàm Xá
  • 26-05-2016
  • 41.0 KB
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1371 /SGDĐT-CTHSSV An Giang, ngày 09 tháng 9 năm 2013 V/v Tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu năm 2013. Kính gửi: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; - Hiệu trưởng các trường THPT, trường PT Thực hành Sư phạm, Quốc tế GIS. Căn cứ vào Công văn số 513/SLĐTBXH-BVCSTE ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang về việc Tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu năm 2013; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung sau: 1. Mục đích yêu cầu: - Tạo điều kiện cho các em học sinh (HS) được tham gia đón Tết Trung thu trên tinh thần tiết kiệm, an toàn và lành mạnh; - Định hướng cho HS tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích, giáo dục HS biết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và các đồ chơi truyền thống; - Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số”; 2. Các hoạt động trọng tâm: a) Tổ chức các hoạt động truyền thống: Đẩy mạnh các hoạt động tuyền thống bằng nhiều hình thức sinh hoạt dưới cờ, phát thanh học đường, sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện chuyên đề… Nội dung phù hợp phục vụ Tết Trung thu, nâng cao nhận thức của mọi người về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tuyên truyền sâu rộng Luật bảo vệ, Chăm sóc và giáo dục trẻ em; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 29 tháng 5 năm 2012 về việc Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh An Giang giai đoạn 2013 – 2020; Thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng của Chủ tịch nước; kết hợp tuyên truyền về quyền, bổ phận trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, bảo vệ tính mạng trẻ em trong mùa lũ. b) Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí và thực hiện quyền tham gia của trẻ em: - Tổ chức nhiều hoạt động trong đêm Trung thu nhằm thu hút HS tham gia vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh; định hướng giáo dục cho các em biết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi truyền thống; khuyến khích HS sáng tạo và tự làm đồ chơi, trò chơi; sử dụng đồ chơi sản xuất trong nước, không mua đồ chơi nhập khẩu kém chất lượng, có tính kích động, bạo lực tặng HS. - Các hoạt động trong dịp Tết Trung thu cho HS tập trung vào tổ chức: các chương trình văn nghệ, chương trình vui đón Tết Trung thu, hội thi lồng đèn, các cuộc thi làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, thể thao, tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử… c) Tổ chức các hoạt động vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em: Vận động Ban đại diện cha mẹ học sinh, mạnh thường quân, các tổ chức xã hội, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chăm lo cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cho trẻ em được hưởng một Tết Trung thu vui vẻ, bổ ích. . 3. Tổ chức thực hiện: - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THPT trong tỉnh phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức vui đón Tết Trung thu an toàn, vui vẻ cho HS; vận động các tổ chức cá nhân, quyên góp tặng quà, bánh cho HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động truyền thông phòng tránh tai nạn thương tích đuối nước trẻ em, bảo vệ tính mạng trẻ em trong mùa lũ. - Kinh phí cho các hoạt động vui Tết Trung thu được thực hiện trên cơ sở dự toán kinh phí năm, đồng thời đẩy mạnh các nguồn vận động xã hội để chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Trung thu. - Các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động vui Tết Trung thu qua email: tranhssv@angiang.edu.vn (theo mẫu đính kèm), hạn chót ngày 23/9/2013 (thứ hai) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện tốt nội dung công văn này./. KT.GIÁM ĐỐC Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC - Như trên; - VP UBND tỉnh; - Sở LĐTBXH; (Đã ký) - PGĐ – Lý Thanh Tú; - Phòng GDMN, GDTH, GDTrH; - Website Sở GDĐT; Lý Thanh Tú - Lưu: VT, CT.HSSV. 2
Xem nhiều hơn
Thư viện trực tuyến Violet
Chưa ai thích bài này
Top