1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 49 + Trong đó BGH: 3; GV: 33; NV: 13 + Trình độ chuyên môn: Đại học: 14 giáo viên. Chiếm 42,4% Cao đẳng: 04 giáo viên. Chiếm 12.2% Trung cấp: 15 giáo viên. Chiếm 45,4%...